خرید ویژه بستنی مجیک این فروشگاه زیر نظر فروشگاه اینترنتی تخفیف دات کام می باشد خرید مطمئن از مجموعه فروشگاه های تخفیف دات کام در ایران اولین سایت تخصصی فروشگاه بستنی ساز مجیک در ایران توزیع و ارسال به کلیه شهرها و روستاها سپس پرداخت درب منزل بستنی ساز جادویی مجیک برای کودکان بسته اورجینال با بارکد اصالت http://bastanimagic.mihanblog.com 2018-09-21T10:36:03+01:00 text/html 2018-01-07T12:20:18+01:00 bastanimagic.mihanblog.com با مدیریت اکبری تاریخچه ساخت بستنی در جهان http://bastanimagic.mihanblog.com/post/7 <div align="center"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="So where exactly did it come from? "><font color="#FF0000" size="2"><b>در این مقاله به تاریخچه پیدایش بستنی در جهان می پردازیم با ما همراه باشید<br><br></b></font></span></span></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="So where exactly did it come from? "></span></span></span></span><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/711/2132690/history.jpg" alt="تاریخچه بستنی " align="" border="0" height="298" hspace="0" vspace="0" width="398"><br><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="So where exactly did it come from? "></span><span title="There are several myths about the origin of ice cream.">اسطوره های متعددی در مورد منشا بستنی وجود دارد. </span><span title="Some say Marco Polo brought it back from his travels to the Far East.">بعضی می گویند مارکو پولو آن را از سفرهای خود به شرق دور آورده است. </span><span title="Others say that Catherine de Medici introduced it to France when she relocated to marry King Henry II.">دیگران می گویند که کاترین د مدیچ هنگامی که او نقل مکان کرد تا با شاه هنری دوم ازدواج کند، فرانسه را معرفی کرد. </span><span title="Neither tale is likely to be true, though both are romantic.">نه داستان به احتمال زیاد درست است، هر چند که هر دو عاشقانه هستند. </span><span title="In fact, ice cream has a much more ancient history.">در واقع، بستنی تاریخ بسیار باستانی دارد. </span><span title="Its earliest form holds very little resemblance to the ice cream we eat today.">اولین شکل آن شباهت بسیار کمی به بستنی که امروز می خوریم، بسیار کم است. </span><span title="Biblical passages refer to King Solomon enjoying cooling iced drinks during harvest season.">نقل قول های کتاب مقدس به پادشاه سلیمان با بهره گیری از نوشیدنی های سرد در فصل برداشت اشاره می کنند. </span><span title="Alexander the Great of ancient Greece loved to indulge in icy drinks flavored with honey or wine.">الکساندر بزرگ یونان باستان دوست داشت در نوشیدنی های یخ زده با عسل یا شراب لذت ببرند. </span><span title="During Nero’s reign of Rome from 54 – 68 BC, ice was harvested from nearby mountains and held in “ice houses”—deep pits covered with straw.">در طول سلطنت نرو از رم از سال 54 تا 68 قبل از میلاد، یخ از کوه های نزدیک پیدا شد و در «خانه های یخ» نگهداری می شد - گودال های پوشیده شده با نی. </span><span title="This practice of keeping ice in lieu of refrigeration would be common for centuries to come.">این تمرین برای حفظ یخ به جای یخچال برای قرن ها معمول است.</span></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="This practice of keeping ice in lieu of refrigeration would be common for centuries to come."></span></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="This practice of keeping ice in lieu of refrigeration would be common for centuries to come."></span></span>با تشکر از کشف تصادفی انجمن بین المللی یخ کرم در این هفته به عنوان من تحقیقات مسائل مربوط به بستنی های مختلف برای این ماه بهترین لیک!</span> <span>من در حال حاضر مسابقه Ice Cream Contest را دارم.</span> <span>چیزهای جذاب؛</span> <span>اینجا یک خلاصه است:</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>به نظر می رسد بستنی را می توان تا قرن دوم قرن بیست و یکم کشف کرد.</span> <span>خوب اول اسکندر بزرگ شناخته شده بود برای لذت بردن از برف و یخ با عسل و شهد با طعم.</span> <span class="">Nero Claudius Caesar شناخته شده بود که پیاده روی خود را به کوه ها برای برف ارسال می کند که سپس با میوه و آب طعم سزار می شود.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class=""></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="The actual recipe for ice cream may have come through Italy, in the hands of Marco Polo, in the form of a sherbet, eventually becoming more ice cream-like in the 16th century.">دستور العمل واقعی بستنی ممکن است از طریق ایتالیا، به دست مارکو پولو، به شکل یک شربت، و در نهایت تبدیل شدن به بستنی بیشتر در قرن 16th آمده است. </span><span title="In the 17th century, King Charles I was known to enjoy &quot;Cream Ice,&quot; and Catherine de Medici brought frozen desserts to France in 1553 when she married Henry II of France.">در قرن هفدهم، پادشاه چارلز من شناخته شده بود به لذت بردن از "یخ کرم"، و کاترین د Medici در سال 1553 دسر های یخ زده به فرانسه آورد، زمانی که او با هنری دوم از فرانسه ازدواج کرد. </span><span title="Ice cream stopped being an exclusively royal delicacy in the 17th Century when the Sicilian Procopio introduced a recipe blending milk, cream, butter and eggs at Café Procope, the first café in Paris. ">کرم بستنی، کرم، کره و تخم مرغ در کافه Procope، اولین کافی نت در پاریس، در قرن هفدهم، ظرافت منحصرا سلطنتی را متوقف کرد.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Ice cream stopped being an exclusively royal delicacy in the 17th Century when the Sicilian Procopio introduced a recipe blending milk, cream, butter and eggs at Café Procope, the first café in Paris. "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Ice cream stopped being an exclusively royal delicacy in the 17th Century when the Sicilian Procopio introduced a recipe blending milk, cream, butter and eggs at Café Procope, the first café in Paris. "></span><span title="The first evidence of ice cream in our neck of the woods comes from a letter written in 1744 by a guest of Maryland Governor William Bladen.">اولین شواهد مربوط به بستنی در گردن جنگل ما از نامه ای است که در سال 1744 توسط مهمان ویلیام بلدن، فرماندار مریلند نوشته شده است. </span><span title="A New York City merchant's records show that President George Washington spent approximately $200 for ice cream during the summer of 1790. President Thomas Jefferson, known for his epicurean tendencies, was also a fan. ">سوابق تجارتی شهر نیویورک نشان می دهد که رئیس جمهور جورج واشنگتن در تابستان 1790 تقریبا 200 دلار برای بستنی صرف کرده بود. رئیس جمهور توماس جفرسون، که به خاطر تمایلات پنهانی اش شناخته شده بود، نیز طرفداران زیادی داشت.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="A New York City merchant's records show that President George Washington spent approximately $200 for ice cream during the summer of 1790. President Thomas Jefferson, known for his epicurean tendencies, was also a fan. "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="A New York City merchant's records show that President George Washington spent approximately $200 for ice cream during the summer of 1790. President Thomas Jefferson, known for his epicurean tendencies, was also a fan. "></span><span title="With the invention of insulated ice houses around 1800, an industry was able to form around ice cream manufacturing.">با اختراع خانه های یخ عایق شده در حدود 1800، صنعت توانست در تولید بستنی تولید کند. </span><span title="A steady stream of other technological advances in the 19th century allowed the industry to grow.">جریان مداوم پیشرفت های تکنولوژیکی دیگر در قرن نوزدهم باعث رشد صنعت شد. </span><span title="By the late 19th Century, soda fountain shops began to appear all over the US However, criticism over eating those richly sweet ice cream sodas on Sundays prompted the invention of the ice cream &quot;Sunday&quot; by leaving out the soda (which seems like the least">در اواخر قرن نوزدهم، مغازه های چشمه ای سودا شروع به ظاهر شدن در سراسر ایالات متحده کردند، اما انتقاد از خوردن این سوپ خردل های غلیظ شیرین در روزهای یکشنبه باعث اختراع بستنی "یکشنبه" شد، با خروج از سودا (که به نظر می رسد حداقل </span><span title="sinful part of the dish).">بخشی از گنجه بخار) </span><span title="Eventually, the name was changed to &quot;sundae&quot; to disassociate itself from the Sabbath.">در نهایت، نام به "sundae" تغییر یافت تا خود را از سبت جدا کند.</span></span></div><div id="gt-src-cc" align="center"><div id="gt-src-cc-ctr" class="cc-ctr gt-src-cc-normal"><br></div></div><div id="gt-src-c" class="g-unit" align="center"><div id="gt-src-p"> </div> </div> <div align="center"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="The emperors of the Tang Dynasty (618 – 907 AD) are believed to have been the first to eat “a frozen milk-like confection.” This version was made with cow, goat or buffalo milk that was heated with flour.">اعتقاد بر این است که امپراتورهای سلسله تانگ (618-907 میلادی) اولین غذای "شیرینی مثل یخ زده" بوده است. این نسخه با شیر گاو، بز یا بوفالو که با آرد گرم شده بود ساخته شده است. </span><span title="Camphor, an aromatic substance harvested from evergreen trees, was added to enhance the texture and flavor.">کمپور، یک ماده معطر برداشت شده از درختان همیشه سبز، برای افزایش بافت و طعم اضافه شده است. </span><span title="The mixture was then placed into metal tubes and lowered into an ice pool until frozen.">سپس مخلوط به لوله های فلزی گذاشته شد و تا زمانی که منجمد شد، به یک بستر یخ زده تبدیل شد. </span><span title="This process is similar to the way Indians made kulfi prior to refrigeration. ">این فرایند شبیه شیوه ای است که سرخپوستان قبل از خنک کردن کولفی انجام داده اند.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="This process is similar to the way Indians made kulfi prior to refrigeration. "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="This process is similar to the way Indians made kulfi prior to refrigeration. "></span><span title="In medieval times, Arabs drank an icy refreshment called sherbet, or sharabt in Arabic.">در دوران قرون وسطایی، اعراب یک نوشیدنی یخی را به نام شربت یا شرابت در عربی می نوشیدند. </span><span title="These chilled drinks were often flavored with cherry, pomegranate, or quince.">این نوشیدنی های سرد اغلب با گیلاس، انار و یا کوفته طعم دارند. </span><span title="Over time, the drinks became popular with the European aristocracy.">با گذشت زمان، نوشیدنی ها با اشرافیت اروپایی محبوب شد. </span><span title="Italians are said to have mastered this drink-making technique, with the French following suit shortly after. ">گفته می شود ایتالیایی ها این تکنیک نوشیدن را تجربه کرده اند، و فرانسه بعد از آن کمی بعد از آن است.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Italians are said to have mastered this drink-making technique, with the French following suit shortly after. "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Italians are said to have mastered this drink-making technique, with the French following suit shortly after. "></span><span title="The 17th century saw ice drinks being made into frozen desserts.">قرن 17 میلادی، نوشیدنی های یخی به دسرهای یخ زده تبدیل شد. </span><span title="With the addition of sugar, sorbetto was created—or, as we more commonly know it, sorbet.">با اضافه کردن قند، سوربیتو ایجاد شد - یا همانطور که بیشتر آن را می دانیم، sorbet. </span><span title="Antonio Latini (1642–1692), a man working for a Spanish Viceroy in Naples, is credited with being the first person to write down a recipe for sorbetto.">آنتونیو لاتینی (1642-1642)، مردی که برای یک وکیل اسپانیایی در ناپل کار می کند، به عنوان نخستین شخص برای نوشتن یک دستورالعمل برای سوربوت شناخته می شود. </span><span title="He is also responsible for creating a milk-based sorbet, which most culinary historians consider the first “official” ice cream.">او همچنین مسئول ایجاد یک شیری مبتنی بر شیر است که اکثر مورخان آشپزی اولین رسمی بستنی را در نظر می گیرند.</span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Eventually, the name was changed to &quot;sundae&quot; to disassociate itself from the Sabbath."></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Eventually, the name was changed to &quot;sundae&quot; to disassociate itself from the Sabbath."></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">یاد گرفتیم که توماس جفرسون یکی از پیشگامان اولیه در صحنه یخچال سازی جهانی بود.</span> <span class="">به نظر می رسد کسی در کنار دستور شخصی خود برای بستنی وانیلی آمده است.</span> <span class="">ما فکر کردیم که سعی خواهیم کرد این دستنویس را رمزگشایی کنیم (دستورالعمل زیر را با برخی از روشنایی ها مقایسه کنید و با دستور اصلی مقایسه کنید)، و سپس آن را خودتان بسازید.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">ما تقریبا نیمی از این دستورالعمل را تقسیم کردیم و در نهایت نصف آن (شکل در سمت چپ) و دیگری (قالب به راست) با دو تغییر: به جای کرم، نصف کرم و نصف شیر (یک پنکه از هر کدام) و</span> <span class="">برای این نسخه کم چرب، ما همچنین از داخل وانیل لوبیا خراشیده شدیم، زیرا چنین موجوداتی در میان این افراد بسیار گرانقیمت وجود دارد، اما به سختی می توان آن را تحمل کرد، همان گونه که آقای جفرسون می گوید.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class=""></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class=""></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="1843: Until September 9, 1843, ice cream was made by the “pot freezer method,” but on this day, Nancy M. Johnson of Philadelphia got her “artificial freezer” patented, containing a tub, cylinder, lid, dasher, and">1843: تا 9 سپتامبر 1843، بستنی توسط روش فریزر ساخته شد، اما در این روز، نانسی م. جانسون از فیلادلفیا اختراع شده بود که "فریزر مصنوعی" را ثبت کرده بود، حاوی یک مخزن، سیلندر، درب، داسر و </span><span title="crank.">میل لنگ. </span><span title="This design is still widely used today. ">این طراحی هنوز امروز به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="This design is still widely used today. "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="This design is still widely used today. "></span><span title="1851: Baltimore dairyman Jacob Fussell opened the first commercial ice cream factory.">1851: جیمز فسول، دامی برزیل بالتیمور اولین کارخانه یخچال تجاری را باز کرد. </span><span title="He had a surplus of cream—so he built an ice cream factory in Seven Valleys, Pennsylvania, and shipped it to Baltimore by train.">او مازاد کرم داشت - به این ترتیب او یک کارخانه بستنی را در هفت ویلز، پنسیلوانیا ساخت و آن را با قطار به بالتیمور منتقل کرد. </span><span title="Business boomed, and Fussell became the father of the wholesale ice cream industry. ">کسب و کار رونق گرفت، و فسول پدر صنعت بستنی عمده فروشی شد.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Business boomed, and Fussell became the father of the wholesale ice cream industry. "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Business boomed, and Fussell became the father of the wholesale ice cream industry. "><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="It is impossible to say how exactly ice cream reached America, but it likely arrived with European settlers in the early 1700’s.">این غیرممکن است که بگوییم دقیقا چه اندازه بستنی به آمریکا می رسد، اما احتمالا در اوایل دهه 1700 با مهاجران اروپایی وارد شد. </span><span title="By this time, several books on confectionery had been produced and included recipes for ices and ice cream.">تا این زمان، چندین کتاب در مورد شیرینی سازی تولید شده بود و شامل دستور العمل برای یخ و بستنی. </span><span title="Housewives would serve these treats to guests in the shape of vegetables, fruits and animals, thanks to special ice cream molds.">خانمهای خانه دار به دلیل استفاده از قالب های بستنی ویژه، این رفتار را به مهمانان در قالب سبزیجات، میوه ها و حیوانات خدمت می کنند. </span><span title="In 1790, the first ice cream parlor opened in New York.">در سال 1790 اولین سالن یخچال در نیویورک افتتاح شد. </span><span title="During the summer of the same year, our first president, George Washington, is said to have spent $200 to satisfy his craving for the refreshing treat.">در تابستان همان سال، اولین رییس جمهور ما، جورج واشنگتن، گفته است که 200 دلار صرف کرده است تا میل خود را برای درمان آرامش بخشد. </span><span title="Inventory records of his Mt.">سوابق موجودی Mt. </span><span title="Vernon home also indicate that he owned several ice cream pots made from tin and pewter.">خانه ونون نیز نشان می دهد که او دارای چند گلدان یخ ساخته شده از قلع و فیبر است. </span><span title="Thomas Jefferson is said to have kept several ice houses, able to hold up to 62 wagonloads of ice, along with copious amounts of ice cream.">گفته می شود که توماس جفرسون چندین خانه یخ را نگه داشته است، قادر به نگه داشتن تا 62 وات بارگیری یخ همراه با مقدار زیادی از بستنی است. </span><span title="Even the Lincolns had a taste for the cold stuff.">حتی لینکلنز برای چیزهای سرماخوردگی داشت. </span><span title="Before and during his presidency, Abraham Lincoln’s wife Mary Todd frequently hosted “strawberry parties” for friends in both Springfield, Illinois and Washington to celebrate berry season.">قبل و در دوران ریاست جمهوری، مری تاد، همسر ابراهیم لینکلن، اغلب میزبان "احزاب توت فرنگی" برای دوستان در اسپرینگفیلد، ایلینویز و واشنگتن برای جشن گرفتن فصل توت بود. </span><span title="Fresh ripe strawberries were served with cake and… you guessed it… ice cream. ">توت فرنگی تازه رسیده با کیک خدمت کرده و ... شما حدس زدید ... بستنی.</span></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Business boomed, and Fussell became the father of the wholesale ice cream industry. "><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Fresh ripe strawberries were served with cake and… you guessed it… ice cream. "></span></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Business boomed, and Fussell became the father of the wholesale ice cream industry. "><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Fresh ripe strawberries were served with cake and… you guessed it… ice cream. "></span><span title="Though its history spans worldwide and over centuries, ice cream has made itself quite comfortable in America, becoming one of the most popular desserts in the country.">اگرچه تاریخ آن در سرتاسر جهان و قرنها در بر میگیرد، بستنی خود را در آمریکا بسیار راحت کرده و یکی از محبوب ترین دسرها در کشور است. </span><span title="A staggering 9% of American cow’s milk production is dedicated to ice cream.">9 درصد از تولید شیر گاو آمریکا به بستنی اختصاص داده شده است. </span><span title="Apple pie might be the most traditionally American dessert, but what is served as its most popular sidekick?">سیب ممکن است به طور سنتی دسر آمریکایی، اما آنچه که به عنوان محبوب ترین sidekick خدمت کرده است؟ </span><span title="Vanilla ice cream, of course!">البته، بستنی وانیلی! </span><span title="This creamy iced treat has firmly planted itself in the hearts of foodies across America.">این درمان سرماخوردگی به طور قاطعانه در قلب غذاهای سراسر آمریکا کاشته شده است.</span></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Business boomed, and Fussell became the father of the wholesale ice cream industry. "></span><span title="1880: Buffalo, NY;">1880: بوفالو، نیویورک؛ </span><span title="Evanston, IL;">Evanston، IL؛ </span><span title="Two Rivers, WI;">دو رودخانه، WI؛ </span><span title="and Ithaca, NY all claim to have invented the ice cream sundae.">و ایتاكا، نیویورك همه ادعا می كنند كه یك بستنی یخ را اختراع كرده اند. </span><span title="Wherever it happened, it first started appearing in soda fountains during the 1880’s.">هر کجا که اتفاق افتاد، ابتدا در دهه 1880 در چشمه های سودا ظاهر شد. </span><span title="It was invented because ice cream sodas weren’t allowed to be sold on Sundays;">این اختراع شد زیرا آبمیوه های یخ زده مجاز به فروش در روزهای یکشنبه نبودند؛ </span><span title="the ice cream sundae was a way to circumvent that restriction.">ساندویچ بستنی راهی برای دور زدن این محدودیت بود. </span><span title="On September 22, 1903, there is a recorded application for a patent for the ice cream cone by Italo Marchiony. ">در 22 سپتامبر 1903، ایتالیاو مارسیونی، یک درخواست ثبت شده برای یک حق ثبت اختراع برای مخروط بستنی وجود دارد.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="On September 22, 1903, there is a recorded application for a patent for the ice cream cone by Italo Marchiony. "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="On September 22, 1903, there is a recorded application for a patent for the ice cream cone by Italo Marchiony. "></span><span title="1939: Grocery stores didn’t start selling ice cream until the 1930’s, and by WWII, ice cream had become so popular that it turned into somewhat of an American symbol (Mussolini banned it in Italy for that same reason).">1939: فروشگاه های مواد غذایی تا دهه 1930 شروع به فروش بستنی نمیکنند و در سال دوم جنگ، بستنی تبدیل به چنان محبوب شد که تقریبا یک نماد آمریکایی تبدیل شد (موسولینی آن را به همان دلیل به ایتالیا ممنوع کرد). </span><span title="Ice cream was great for troop morale, and in 1943, the U.S. Armed Forces were the world’s largest ice cream manufacturers! ">بستنی عالی بود برای روحیه نیروهای نظامی، و در سال 1943، نیروهای مسلح ایالات متحده بزرگترین تولید کنندگان بستنی جهان بودند!</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Ice cream was great for troop morale, and in 1943, the U.S. Armed Forces were the world’s largest ice cream manufacturers! "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Ice cream was great for troop morale, and in 1943, the U.S. Armed Forces were the world’s largest ice cream manufacturers! "></span></span><br><font color="#FF0000"><b><font size="2"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Ice cream was great for troop morale, and in 1943, the U.S. Armed Forces were the world’s largest ice cream manufacturers! ">آیا مایل به داشتن بستنی ساز خانگی می باشید؟<br><br></span></span></font></b></font><font color="#CC33CC"><b><font size="2"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Ice cream was great for troop morale, and in 1943, the U.S. Armed Forces were the world’s largest ice cream manufacturers! ">آیا کودکنتان به دنبال سرگرمی جدید می باشد؟</span></span></font></b></font><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Ice cream was great for troop morale, and in 1943, the U.S. Armed Forces were the world’s largest ice cream manufacturers! "></span></span><br><font color="#009900" size="2"><b><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Ice cream was great for troop morale, and in 1943, the U.S. Armed Forces were the world’s largest ice cream manufacturers! ">بستنی ساز مجیک هم بازی هم بستنی</span></span></b></font><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Ice cream was great for troop morale, and in 1943, the U.S. Armed Forces were the world’s largest ice cream manufacturers! "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Ice cream was great for troop morale, and in 1943, the U.S. Armed Forces were the world’s largest ice cream manufacturers! ">جهت اطلاعات بیشتر روی تصویر زیر کلیک کنید<br><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Ice cream was great for troop morale, and in 1943, the U.S. Armed Forces were the world’s largest ice cream manufacturers! "></span></span><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/711/2132690/bastanimagic.jpg" alt="بستنی ساز مجیک جادویی" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2018-01-06T12:00:02+01:00 bastanimagic.mihanblog.com با مدیریت اکبری ساخت راحت و سریع بستنی در منزل! http://bastanimagic.mihanblog.com/post/6 <div align="center"><span style="" tabindex="-1" id="result_box" class="" lang="fa"><span class=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/711/2132690/VanillaIceCream.jpg" alt="بستی فوری در منزل" align="" border="0" height="401" hspace="0" vspace="0" width="401"><br><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">اموزش ساخت بستنی در منزل بدون استفاده از دستگاه های بستنی ساز </font></b></font><br></span></span><br><br><div id="gt-src-c" class="g-unit"><div id="gt-src-p"> </div> </div> <span id="result_box" class="" lang="fa"><span>تعجب کنید که چگونه بستنی وانیل خانگی را تهیه کنید؟</span> <span>بهترین بستنی را درست در خانه با استفاده از این دستور العمل یخ کرم وانیلی ایجاد کنید که توسط آشپزخانه تست ما ایجاد شده است.</span> <span>فقط چهار مواد تشکیل دهنده و بستنی شما نیاز به بستنی خوشمزه و خامه ای در خانه دارند.</span> <span>مواد تشکیل دهنده بستنی خانگی چیست؟</span> <span>در این دستورالعمل، شما فقط نیاز به نیمه نیمی، کرم شلاق سنگین، عصاره وانیل و شکر دارید.</span> <span>این دستور العمل بستنی ساز وانیلی خانگی می تواند متناسب با تمام سازندگان بستنی سازگار باشد.</span><br><br><span>این دستورالعمل بستنی وانیل کلاسیک را با طعم های مورد علاقه خود سفارشی کنید.</span><br><br><span class="">تست آشپزخانه راهنمایی:</span><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class="">با استفاده از این دستور العمل برای بستنی وانیل آسان به عنوان پایه برای سفارشی کردن با طعم های مورد علاقه خود را!</span> <span class="">از 1/2 فنجان از انواع مخلوط، مانند چیپس شکلات، قطعات آب نبات و آجیل استفاده کنید.</span> <span>بعد از 15 دقیقه، آن را به بستنی وانیلی اضافه کنید.</span></span><span style="" tabindex="-1" id="result_box" class="" lang="fa"><span class=""></span></span><br><span style="" tabindex="-1" id="result_box" class="" lang="fa"><span class=""></span></span><br><span style="" tabindex="-1" id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">ما در مورد ساخت بستنی از قبل با دست صحبت کرده ایم و نظریه های مختلفی در مورد بهترین راه برای انجام آن وجود دارد.</span> <span class="">با تابستان نزدیک به گوشه و آب و هوای گرم (و در نهایت) ایجاد ظاهر، بستنی در ذهن شماست.</span> <span>ما احساس میکنیم</span> <span class="">در اینجا 6 راه برای ایجاد مواد خام خام بدون خرید (یا خارج کردن) بستنی خود را وجود دارد.</span></span><br><span style="" tabindex="-1" id="result_box" class="" lang="fa"><span class=""></span></span><span style="" tabindex="-1" id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">راه های مختلفی برای بستن بستنی در خانه بدون دستگاه وجود دارد (علاوه بر پردازنده ی آشپزخانه یخ کرم موزایی که در بالا دیده می شود)، و ما فکر می کردیم که آن را به شما می دهیم تا تصمیم بگیرید که چه چیزی برای شما مناسب است</span> <span>و مقدار زمان و تلاش شما را به اهداء به کار در دست.</span></span><br><span style="" tabindex="-1" id="result_box" class="" lang="fa"></span><br><span style="" tabindex="-1" id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">شما می توانید هر چیزی را از یک روش ترکیب و انجماد ساده یا روش کمی در ساخت کیک های یخ و پودر کردن آنها در یک پردازنده غذایی استفاده کنید.</span> <span>شما می توانید چند روش را امتحان کنید و گزارش دهید.</span> <span>چیز خوبی در مورد هر کدام این است که آنها به یک ماشین که ممکن است در خانه نباشند تکیه کنند و به تجهیزات خریدی که می توانند املاک ارزشمند آشپزخانه را خریداری نکنند؛</span> <span>ما شما را تشویق می کنیم که طعم های فصلی جدیدی را که در مورد توت فرنگی بلزمیک، هر کسی می بینید، امتحان کنید و بستنی خانگی خود را یک پروژه قابل دسترس برای همه می سازید.</span></span><br><span style="" tabindex="-1" id="result_box" class="" lang="fa"><span></span></span><br><span style="" tabindex="-1" id="result_box" class="" lang="fa"><span></span></span><span style="" tabindex="-1" id="result_box" class="" lang="fa"><span class="alt-edited">چگونه بستنی بسازیم بدون استفاده از دستگاه بستنی ساز</span></span><br><span style="" tabindex="-1" id="result_box" class="" lang="fa"><span class="alt-edited">آسان، روش عاقلانه</span></span><br></div><div id="gt-res-content" align="center"><div class="trans-verified-button-small" id="gt-res-dir-ctr" dir="rtl"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">این روش برای ساخت بستنی در یک کیسه بسیار رایج است، اما صادقانه بگویم این موضوع کمی درد است.</span> <span class="">من فکر می کنم راه مناسبی برای بستن بدون ماشین پیدا کردم.<br></span></span><textarea style="overflow-y: hidden; overflow-x: auto; box-sizing: border-box; padding-bottom: 32px; height: 69px; padding-right: 20px;" class="goog-textarea short_text" id="source-is" name="text-is" disabled="disabled" dir="ltr" spellcheck="false" autocomplete="off" wrap="SOFT"></textarea><div style="" id="gt-input-tool"><div><span class="ita-kd-inputtools-div"></span></div></div><div id="gt-src-c" class="g-unit"><div id="gt-src-p"><div class="" id="gt-src-wrap"><div id="gt-src-cc"><div id="gt-src-cc-ctr" class="cc-ctr gt-src-cc-normal">2675/5000</div></div></div> </div> </div> <span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="A bite of ice cream made with this method.">نیش خوردن بستنی ساخته شده با این روش. </span><span title="It has been in the freezer for about 1 hour, so it isn't completely solid or cured yet.">این در حدود 1 ساعت در فریزر بوده است، بنابراین هنوز کاملا جامد نیست و هنوز درمان نشده است. </span><span title="You can see how smooth it is, with only a bit of texturing from ice crystals.">شما می توانید ببینید که چقدر صاف است، فقط کمی بافت از بلورهای یخ. </span><span title="This recipe was predominantly made up of milk, so this is to be expected. ">این دستور غذا به طور عمده از شیر ساخته شده است، بنابراین این انتظار می رود.<br><br></span><span title="I do believe in equal-opportunity ice cream-making;">من اعتقاد دارم که در بستر مساعدت فرصت یخ زدن وجود دارد؛ </span><span title="even if you don't have an ice cream maker, you should be able to make it home for yourself.">حتی اگر شما یک ساز بستنی نداشته باشید، باید بتوانید آن را برای خودتان بسازید. </span><span title="Yes, an ice cream machine doesn't cost too much, but it takes up precious space in small kitchens, and you may not want to keep one around.">بله، یک دستگاه بستنی هزینه زیادی نمی کند، اما فضای گرانبها در آشپزخانه های کوچک را می گیرد، و شما ممکن است بخواهید یکی را در اطراف نگه دارید. </span><span title="But up until now I hadn't been satisfied with any methods of making ice cream sans machine. ">اما تا به حال هیچ روش ساخت بستنی بدون ماشین راضی نبودم.<br><br></span><span title="The bag method is simple, but messy.">روش کیسه ساده است، اما خراب است. </span><span title="You fill a large plastic bag with ice and salt, and then put a smaller bag inside with a cup of ice cream mix.">یک کیسه پلاستیکی بزرگ را با یخ و نمک پر می کنید و سپس یک کیسه کوچکتر را در داخل یک فنجان مخلوط بستنی قرار دهید. </span><span title="After some agitation, the mix in the inner bag will get cold enough to freeze into ice cream. ">پس از تعدادی مخلوط، مخلوط داخل کیسه داخلی به اندازه ی کافی سرد می شود تا یخ زده شود.<br><br></span><span title="But this method is prone to leakage — you often end up with salty brine all over the kitchen countertop, or even in the ice cream itself.">اما این روش در معرض نشت است - شما اغلب با شور نمک در سراسر آشپزخانه آشپزخانه، و یا حتی در بستر خود را پایان. </span><span title="There has to be a better way, I thought. ">من فکر کردم باید یک راه بهتر داشته باشم.<br><br></span><span title="I did a little reading, and I was inspired by David Lebovitz's stir-every-30-minutes version, and by Kenji's very scientific analysis of what needs to happen for ice cream to freeze satisfactorily. ">من خواندن کمی داشتم و من از هر 30 دقیقه نسخه دیوید لوبوویتز الهام گرفتم و با تحلیل بسیار علمی کنجی، آنچه که برای بستنی اتفاق می افتد، باید به راحتی مسدود شود.<br><br></span><span title="• How To Make Ice Cream Without a Machine - by David Lebovitz ">• چگونه می توان بستنی بدون ماشین بستنی ساز<br></span><span title="• The Food Lab: Real Ice Cream Without an Ice Cream Machine - by Kenji at Serious Eats ">• آزمایشگاه غذا: بستنی واقعی بدون ماشین بستنی - توسط کنجی در غذاهای جدی<br><br></span><span title="Kenji's article is fascinating because he shows just how ice cream is affected by stirring.">مقاله کنجی جذاب است چرا که او نشان می دهد که بستنی تحت تاثیر تحریک قرار گرفته است. </span><span title="If you just throw ice cream mix into the freezer you'll have a solid block of icy dairy — not very scoopable or fun to eat.">اگر فقط مخلوط بستنی را به فریزر بریزید، یک بلوک جامد از لبنیات یخی را خواهید داشت - خیلی خوشمزه و سرگرم کننده برای خوردن نیست. </span><span title="You have to prevent large ice crystals from forming while freezing the mix.">شما باید از تشکیل کریستال های یخ بزرگ در هنگام انجماد مخلوط جلوگیری کنید. </span><span title="There are many ways to do this, but they are variations on one simple concept: Mix or agitate the ice cream while it is being frozen. ">راه های زیادی برای انجام این کار وجود دارد، اما آنها در یک مفهوم ساده متفاوت هستند: بستنی را در حالی که یخ زده است، مخلوط کنید یا آن را تحریک کنید.<br><br></span><span title="David Lebovitz addresses this by simply stirring the ice cream every 30 minutes for about 3 hours as it freezes in the freezer.">دیوید لوبوویتز این را به سادگی با تکان دادن بستنی هر 30 دقیقه به مدت 3 ساعت در یخچال قرار می دهد. </span><span title="David's is a good method, and the one below is directly inspired by it.">دیوید یک روش خوب است، و یکی زیر است که به طور مستقیم از آن الهام گرفته است. </span><span title="I just didn't want to be bound to my ice cream for 3 hours!">من فقط نمی خواستم به مدت 3 ساعت بستنی خودم را تحمل کنم! </span><span title="I also felt that the mixing option still leaves in some large crystals. ">من همچنین احساس کردم که گزینه مخلوط هنوز در برخی از بلورهای بزرگ برگزار می شود.<br><br></span><span title="This method makes the process much quicker, and you only need to mix it twice.">این روش روند را بسیار سریعتر می کند و شما فقط باید دوبار آن را مخلوط کنید. </span><span title="It also produces a very smooth, creamy ice cream which, depending on how much fat is in the ice cream base, rivals any other homemade ice cream for texture. ">این همچنین یک بستنی بسیار خنک و خنک را تولید می کند که بسته به میزان چربی موجود در پایه بستنی رقابت می کند و هر بستنی خانگی دیگر برای بافت را رقابت می کند.<br><br></span><span title="The only drawback is that you need a fairly large freezer and a bag of ice — which again may be hard for those of you in small city kitchens.">تنها نکته این است که شما نیاز به یک فریزر نسبتا بزرگ و یک کیسه یخ دارید که ممکن است برای آن دسته از شما در آشپزخانه های کوچک شهر سخت باشد. </span><span title="But if you do have the space, then give this a try!">اما اگر این فضا را داشته باشید، آن را امتحان کنید! </span><span title="It's easy, not messy at all, and awfully delicious!">این آسان است، نه کثیف، و awfully خوشمزه است!<br><br><b>جهت ادامه مطلب بروید</b><br></span></span></div></div> text/html 2018-01-06T10:50:55+01:00 bastanimagic.mihanblog.com با مدیریت اکبری راهنمای خرید و خدمات مشتریان بستنی ساز مجیک http://bastanimagic.mihanblog.com/post/5 <div align="center"><font color="#009900"><b><img class="img-responsive" src="https://sharzad.ir/assets/images/tasvir2.jpg" height="180" width="459"><br><br><br>در این بخش به سوالات مشتریان گرامی در مورد بستنی ساز جادویی مجیک پاسخ می دهیم&nbsp; جهت درج سوال کافیست بر روی نظرات در پایین همین صفحه کلیک کنید و سوال خود را بپرسید تا در کمتر از 24 ساعت پاسخ شما داده شود</b></font><br><br><b>در صورتی که سوال فوری دارید کافیست ، سوال خود را بصورت پیامک به شماره <font color="#FF0000">50002030235 </font>پیامک کنید</b><br><br><br><font color="#000099" size="3"><b>روش خرید اینترنتی بستنی ساز مجیک:</b></font><br><br>سفارش دادن این محصول بسیار اسان و امن و لذت بخش می باشد تنها کافیست روی دکمه خرید پستی کلیک و فرم سفارش را پر کنید و دکمه ثبت سفارش را بزنید<br>اگر هم می خواهید بصورت پیامکی سفارش خود را ثبت کنید :<br><br><b>آدرس منزل + نام خود&nbsp; را به شماره 50002030235 پیامک کنید تا ثبت شود.</b><br><br>تمامی سفارشات پس از ثبت ، طی 24 ساعت ارسال پستی می شود<br><br><br>و قبل از ارسال نیز با تمامی مشتریان گرامی جهت تایید نهایی و هماهنگی تماس گرفته می شود.<br><br><br><font color="#000099"><b><font size="2">خدمات پشتیبانی 24 ساعته فروشگاه بستنی ساز مجیک:</font></b></font><br><br>اگر در هر ساعت شبانه روز مشکلی در استفاده از بستنی جادویی مجیک داشتید : درخواست خود را به شماره 50002030235 پیامک کنید.<br><br>به محض بررسی خرید شما از ما ، کارشناس پشتیبانی با شما تماس و به سوال شما پاسخ می دهد.<br><br><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/711/2132690/iceshop.gif" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/711/2132690/iceshop.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/711/2132690/iceshop.gif" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/711/2132690/iceshop.gif"><br><br><b><font size="2">قیمت بستنی ساز مجیک <font color="#CC33CC">27000 </font>تومان می باشد </font></b><br><br>اگر مایل اید با تخفیف این محصول خرید کنید : هنگام خرید پرداخت نقدی کلیک نمایید تا با 30 درصد تخفیف برایتان محصول رقم بخورد <br><br><font color="#33CC00"><b>در پایان ارزوی خوشبختی برای شما و فرزند دلبندتان را داریم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></b></font><br><br><br></div> text/html 2018-01-05T09:32:39+01:00 bastanimagic.mihanblog.com با مدیریت اکبری خرید بستنی جادویی مجیک http://bastanimagic.mihanblog.com/post/4 <div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="2">خرید اینترنتی بستی ساز جادویی مجیک با بارکد اصلی </font></b></font><br><br><br><font color="#009900"><b>خرید انلاین با تخفیف 30 درصدی برای مشتریان گرامی </b></font><br><br><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/711/2132690/icecreamaker.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/711/2132690/icecreamaker.jpg"><br><br><br><font color="#009900" size="3"><b>آیا به دنبال راهی برای سرگرمی کودکانتان در منزل هستید؟<br><br></b></font><br><font color="#FF9900" size="2"><b>آیا می خواهید برای مدت ها کودک خود را سرگرم کنید<br><br></b></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">آیا مایل به ساخت بستنی در منزل هستید ؟</font></b></font><br><br><br><font color="#000099" size="3"><b>بستنی ساز جادویی مجیک بهترین گزینه برای شماست</b></font><br><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/711/2132690/howmagicice.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/711/2132690/howmagicice.jpg"><br><br><font color="#000099"><b>محصول اصلی با کیفیت عالی و ضمانت اصالت و اصل بودن (7 روز)</b></font><br><br><br><font color="#FF0000"><b>ارسال پستی به تمامی شهرها و روستاهای کشور :</b></font><br><br>تنها با پر کردت فرم خرید ، بستنی ساز مجیک برایتان ارسال می شود و پس از دریافت درب منزل ،مبلغ و هزینه ارسال را به مامور پست پرداخت می کنید <br><br>مشتری گرامی : تصویر بستنی ساز مجیک دارای بارکد اصلی را در زیر مشاهده می کنید<br><br><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/711/2132690/bastinss.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/711/2132690/bastinss.jpg"><br><br>استفاده از بستنی ساز خانگی جادویی بسیار اسان بوده و همراه با بستنی ساز راهنمای استفاده از ان همراه با تصویر برایتان ارسال می شود<br><br><br><b>قیمت : <font color="#CC33CC">27/000</font> تومان</b><br><br><font color="#FF0000"><b><font size="4">توجه فرمایید :<font size="2"> </font></font></b></font><font size="2">که محصول ارسالی به شما اورجینال بوده و این فروشگاه نسبت به محصولات دیگر فروشگاه ها مسئولیتی قبول نمی کند</font><br><br><font color="#000099"><b>با خیال اسوده خرید کنید ===========&nbsp; تحویل درب منزل -------------------&nbsp; سپس پرداخت وجه محصول به مامور پست</b></font><br><br><br>ارسال فوری به تمامی شهرها ( تهران - اصفهان ، کرمانشاه ، خوزستان - مشهد - گلستان -&nbsp; سمنان - اهواز - زنجان - اذربایجان-تبریز و دیگر استان ها و شهرها و روستاها )<br><br><br>جهت خرید اینترنتی و تکمیل فرم روی دکمه زیر کلیک کنید در صورت خرید انلاین از تخفیف 35 درصدی فروشگاه استفاده کنید<br><br><br><br><br><b>خرید تلفنی و یا تلگرامی از طریق شماره زیر - ارتباط با کارشناس فروش فروشگاه </b><br><br><img alt="" class="img-responsive" src="https://sharzad.ir/assets/images/buy.jpg" style="border-width: 0px; border-style: solid; margin: 0px;" align=""><br></div> text/html 2018-01-05T08:18:53+01:00 bastanimagic.mihanblog.com با مدیریت اکبری ساخت بستنی در خانه http://bastanimagic.mihanblog.com/post/3 <div id="gt-res-content" align="center"><div class="trans-verified-button-small" id="gt-res-dir-ctr" dir="rtl"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span><font color="#CC33CC"><b><br></b></font></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span><font color="#CC33CC"><b><img class="transparent" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/711/2132690/basini.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/711/2132690/basini.png" height="292" width="521"><br><br>در این مقاله زیبا ابتدا با تاریخچه بستنی اشنا می شویم و سپس چند مدل بستنی خانگی را به شما معرفی می کنیم .</b></font><br>تابستان&nbsp; تقریبا، بنابراین زمان آن است که فریزر را با رفتارهای بچه ها (و بزرگسالان) ذخیره کنید.</span> <span>چرا سعی نکنید بستنی خود را در سال جاری بسازید، که پولتان را صرفه جویی می کند و با افزودن میوه، به شما اجازه می دهد که گزینه ی سالمتری داشته باشید؟</span> <span>ساختن بستنی خیلی دشوار نیست بنابراین بچه ها را درگیر می کنید (ما فکر نمی کنیم که خیلی دشوار خواهد بود).</span> <span>در اینجا 10 دستور العمل ساده بستنی است که بچه ها دوست دارند که بخورند و بخورند.<br><br></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span><span tabindex="-1" id="result_box" class="" lang="fa"><span title="What does the salt do? ">نمک چیست؟<br></span><span title="Just like we use salt on icy roads in the winter, salt mixed with ice in this case also causes the ice to melt.">همانطور که در زمستان از نمک در جاده های یخ زده استفاده می کنیم، نمک با یخ مخلوط شده در این حالت باعث یخ شدن نیز می شود. </span><span title="When salt comes into contact with ice, the freezing point of the ice is lowered.">هنگامی که نمک با یخ تماس پیدا می کند، نقطه انجماد یخ کاهش می یابد. </span><span title="Water will normally freeze at 32 degrees F. A 10% salt solution freezes at 20 degrees F, and a 20% solution freezes at 2 degrees F. By lowering the temperature at which ice is frozen, we are able to create an environment in which">آب به طور معمول در دمای 32 درجه یخ می شود. محلول نمک 10 درصد در دمای 20 درجه فارنهایت سرد می شود و 20 درصد محلول در 2 درجه فارنهایت قرار می گیرد. با کاهش دمای یخ که منجمد می شود، می توانیم محیطی ایجاد کنیم که در آن </span><span title="the milk mixture can freeze at a temperature below 32 degrees F into ice cream. ">مخلوط شیر می تواند در دمای زیر 32 درجه فارنهایت در یخ بستن باشد.<br><br></span><span title="Who invented ice cream? ">چه کسی بستنی را اختراع کرد؟<br></span><span title="Legend has it that the Roman emperor, Nero, discovered ice cream.">افسانه آن است که امپراتور روم، نرو، بستنی را کشف کرد. </span><span title="Runners brought snow from the mountains to make the first ice cream.">رانندگان برف را از کوه ها آوردند تا اولین بستنی ایجاد کنند. </span><span title="In 1846, Nancy Johnson invented the hand-cranked ice cream churn and ice cream surged in popularity.">در سال 1846، نانسی جانسون با استفاده از دست کریستال سولفات کورنکد را فریب داد و بستنی را به شدت محبوب کرد. </span><span title="Then, in 1904, ice cream cones were invented at the St. Louis World Exposition.">سپس، در سال 1904، مخروط بستنی در نمایشگاه سنت لوئیس جهانی اختراع شد. </span><span title="An ice cream vendor ran out of dishes and improvised by rolling up some waffles to make cones. ">یک فروشنده یخچال از ظروف بیرون زد و با نورد کردن بعضی از وفل ها برای ساخت مخروط ها دستکاری کرد.<br></span><span title="Brain “Freezer” ">مغز "فریزر"<br></span><span title="A group of children went to Holman’s Dairy to buy ice cream cones.">گروهی از بچه ها برای خرید مخمرهای بستنی به لبنی Holman رفتند. </span><span title="Each child bought a double scoop cone with two flavors of ice cream.">هر کودک یک مخروط دو طرفه را با دو عطر از بستنی خرید. </span><span title="None of the children chose the same combination of flavors.">هیچ کدام از بچه ها یک ترکیب مشابه از طعم ها را انتخاب نکردند. </span><span title="Holman’s Dairy has nine different flavors of ice cream: Vanilla, Maple, Chocolate, Toffee, Raspberry, Strawberry, Jamocha, Nutcracker, and Almond.">لبنی Holman دارای نه طعم مختلف از بستنی: وانیلی، افرا، شکلات، تافی، تمشک، توت فرنگی، Jamocha، Nutcracker و بادام است. </span><span title="How many children are there?">چند فرزند وجود دارد؟<br><br></span></span></span></span></div></div><div align="center"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Make Ice Cream in a Plastic Bag ">بستنی را در یک کیسه پلاستیکی بگذارید</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Make Ice Cream in a Plastic Bag "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Make Ice Cream in a Plastic Bag "></span><span title="Yes, it sounds dangerous and the potential for messes seems highly likely, but you’ll be surprised at the good, “clean” fun you’ll enjoy with your students when you make ice cream.">بله، آن را به نظر می رسد خطرناک است و پتانسیل برای messes به نظر می رسد بسیار به احتمال زیاد، اما شما را به خوبی، "تمیز" سرگرم کننده شما دانش آموزان خود را هنگامی که شما بستنی را لذت بردن از شگفت زده. </span><span title="The key to success is to plan smart and follow our simple instructions.">کلید موفقیت این است که برنامه ریزی هوشمندانه داشته باشید و دستورالعمل های ساده خود را دنبال کنید. </span><span title="The lesson possibilities for this one are nearly endless.">امکانات درس برای این یکی تقریبا بی پایان است. </span><span title="Your class can explore the history of ice cream and dairy products, the chemistry of ice, salt and exothermic reactions, or use it an exercise in the scientific method: what if you make the following recipe without salt? ">کلاس شما می تواند تاریخچه بستنی ها و محصولات لبنی، شیمی یخ، نمک و واکنش های اکسوترمی را بررسی کند یا از روش علمی آن را استفاده کند: اگر دستورالعمل زیر را بدون نمک انجام دهید، چه؟<br></span></span><br><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/711/2132690/bastinii.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/711/2132690/bastinii.jpg"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Your class can explore the history of ice cream and dairy products, the chemistry of ice, salt and exothermic reactions, or use it an exercise in the scientific method: what if you make the following recipe without salt? "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Your class can explore the history of ice cream and dairy products, the chemistry of ice, salt and exothermic reactions, or use it an exercise in the scientific method: what if you make the following recipe without salt? "><span tabindex="-1" id="result_box" class="" lang="fa"><span>این برای بچه ها مناسب است - بدون نیاز به یک فریزر یا زمان انجماد.</span> <span>به علاوه هیچ کاسه کثیف برای شستن یا نه!</span> <span>این بستنی در یک دستور کیسه ای بسیار ساده است و به هیچ وجه خیلی طول نمی کشد.</span></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Your class can explore the history of ice cream and dairy products, the chemistry of ice, salt and exothermic reactions, or use it an exercise in the scientific method: what if you make the following recipe without salt? "><span tabindex="-1" id="result_box" class="" lang="fa"><span></span></span></span></span><br></div><div id="gt-res-content" align="center"><div class="trans-verified-button-small" id="gt-res-dir-ctr" dir="rtl"><span tabindex="-1" id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">این مکعب های شکلات فیزیکی، بر روی یخ های شیک با یک مرطوب بستنی موز استفاده می شود.</span> <span class="">آنها سرگرم کننده خوبی برای فرزند شما برای پیوستن به در، و به عنوان شما می توانید آنها را به صورت عمده آنها را ایده آل برای حزب بچه ها که در آن آنها می توانند نتایج خود را نشان می دهد!</span></span></div></div><div align="center"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Your class can explore the history of ice cream and dairy products, the chemistry of ice, salt and exothermic reactions, or use it an exercise in the scientific method: what if you make the following recipe without salt? "><span tabindex="-1" id="result_box" class="" lang="fa"><span></span></span></span><span title="This recipe is enough for one student, so that each student can make their own. ">این دستور غذا برای یک دانش آموز کافی است، به طوری که هر دانش آموز می تواند خود را ایجاد کند.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="This recipe is enough for one student, so that each student can make their own. "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="This recipe is enough for one student, so that each student can make their own. "></span><span title="1/2 cup milk ">شیر 1/2 فنجان</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="1/2 cup milk "></span><span title="1/2 teaspoon vanilla ">1/2 قاشق چای خوری وانیل</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="1/2 teaspoon vanilla "></span><span title="1 tablespoon sugar ">1 قاشق غذاخوری قند</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="1 tablespoon sugar "></span><span title="4 cups crushed ice ">4 فنجان یخ خرد شده</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="4 cups crushed ice "></span><span title="4 tablespoons salt ">4 قاشق غذا خوری نمک</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="4 tablespoons salt "></span><span title="2 quart size Zip-loc bags ">2 کیسه کیسه Zip-loc</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="2 quart size Zip-loc bags "></span><span title="1 gallon size Zip-loc freezer bag ">کیسه فریزر Zip-loc، 1 گالن</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="1 gallon size Zip-loc freezer bag "></span><span title="a hand towel or gloves to keep fingers from freezing as well! ">یک حوله دست یا دستکش برای نگه داشتن انگشتان از انجماد نیز هست!</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="a hand towel or gloves to keep fingers from freezing as well! "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="a hand towel or gloves to keep fingers from freezing as well! "></span><span title="Mix the milk, vanilla and sugar together in one of the quart size bags.">شیر، وانیل و قند را با هم در یکی از کیسه های اندازه quart مخلوط کنید. </span><span title="Seal tightly, allowing as little air to remain in the bag as possible.">مهر و موم را محکم، اجازه می دهد تا به عنوان کمی هوا در کیسه باقی می ماند که ممکن است. </span><span title="Too much air left inside may force the bag open during shaking.">بیش از حد هوا در سمت چپ در داخل ممکن است کیسه باز در طول تکان دادن. </span><span title="Place this bag inside the other quart size bag, again leaving as little air inside as possible and sealing well.">این کیسه را داخل کیسه اندازه دیگر قرار دهید و دوباره داخل هوا کمی داخل شود و به خوبی آب بندی شود. </span><span title="By double-bagging, the risk of salt and ice leaking into the ice cream is minimized.">با دوبار بسته شدن، خطر نشت نمک و یخ در بستنی به حداقل می رسد. </span><span title="Put the two bags inside the gallon size bag and fill the bag with ice, then sprinkle salt on top.">دو کیسه داخل کیسه اندازه گالون قرار دهید و کیسه را با یخ پر کنید، سپس نمک را در بالا بمالید. </span><span title="Again let all the air escape and seal the bag.">دوباره اجازه دهید تمام هوا فرار و مهر و موم کیسه. </span><span title="Wrap the bag in the towel or put your gloves on, and shake and massage the bag, making sure the ice surrounds the cream mixture.">کیسه را در حوله قرار دهید یا دستکش های خود را بچرخانید، و لرزش و ماساژ دادن کیسه را انجام دهید، اطمینان حاصل کنید که یخ کرم مخلوط را احاطه کرده است. </span><span title="Five to eight minutes is adequate time for the mixture to freeze into ice cream. ">پنج تا هشت دقیقه زمان کافی برای مخلوط شدن به بستنی است.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Five to eight minutes is adequate time for the mixture to freeze into ice cream. "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Five to eight minutes is adequate time for the mixture to freeze into ice cream. "><span tabindex="-1" id="result_box" class="" lang="fa"><span class=""> این دستور العمل بستنی سالم سالاد کارامل را دوست دارد همه خانواده است.</span> <span class="">بچه های شما مخصوصا سس کارامل را دوست دارند، بنابراین ممکن است نیاز به کمی بیشتر از دستورالعمل پیشنهاد شده در مورد دزدان سس کوچک داشته باشید. </span></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Five to eight minutes is adequate time for the mixture to freeze into ice cream. "><span tabindex="-1" id="result_box" class="" lang="fa"><span class=""></span></span></span></span><br></div><div id="gt-res-content" align="center"><div class="trans-verified-button-small" id="gt-res-dir-ctr" dir="rtl"><span tabindex="-1" id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">این دستور غذای کیک یخ زده توت فرنگی و موز بدون قند است و تمام آن شیرینی بودن به طور طبیعی از میوه است.</span> <span class="">بچه ها عاشق پیوستن به این دستور می شوند و علاوه بر رنگ آمیزی به گزینه های دسر شما نیز اضافه خواهند کرد.</span></span></div></div><div align="center"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Five to eight minutes is adequate time for the mixture to freeze into ice cream. "><span tabindex="-1" id="result_box" class="" lang="fa"><span class=""></span></span></span><span title="Tips ">نکات</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Tips "></span><span title="Freezer bags work best because they are thicker and less likely to develop small holes, allowing the bags to leak.">کیسه های فریزر بهترین کار می کنند زیرا آنها ضخیم تر هستند و احتمال ایجاد سوراخ های کوچک وجود دارد که باعث می شود کیسه ها نشت کنند. </span><span title="You can get away with using regular Zip-loc bags for the smaller quart sizes, because you are double-bagging.">شما می توانید با استفاده از کیسه های ZIP-loc منظم برای اندازه های کوچکتر quart، از آنجا که شما دو کیسه کردن. </span><span title="Especially if you plan to do this indoors, we strongly recommend using gallon size freezer bags. ">به ویژه اگر شما قصد دارید این کار را در داخل خانه انجام دهید، ما به شدت توصیه می کنیم با استفاده از کیسه های فریزر اندازه گالن.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Especially if you plan to do this indoors, we strongly recommend using gallon size freezer bags. "></span></span><br></div><div id="gt-res-content" align="center"><div class="trans-verified-button-small" id="gt-res-dir-ctr" dir="rtl"><span tabindex="-1" id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">این دستور غذای کیک یخ زده توت فرنگی و موز بدون قند است و تمام آن شیرینی بودن به طور طبیعی از میوه است.</span> <span class="">بچه ها عاشق پیوستن به این دستور می شوند و علاوه بر رنگ آمیزی به گزینه های دسر شما نیز اضافه خواهند کرد.</span></span></div></div><div align="center"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Especially if you plan to do this indoors, we strongly recommend using gallon size freezer bags. "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Especially if you plan to do this indoors, we strongly recommend using gallon size freezer bags. "></span><span title="Coffee Can Ice Cream ">قهوه می تواند بستنی</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Coffee Can Ice Cream "></span><span title="An alternative to the baggie method is to use coffee cans.">جایگزین روش baggie استفاده از قوطی های قهوه است. </span><span title="The recipe is the same, and may be doubled or tripled because the coffee can can hold more liquid than the baggies.">دستور غذا همان است و ممکن است دو برابر یا سه برابر شود زیرا قهوه می تواند مایع بیشتری را از baggies نگه دارد. </span><span title="Put the mixture in a standard size coffee can and seal with the plastic lid, then place that can inside a larger “economy size” can (usually available from the teachers’ lounge or office).">مخلوط را با یک ظرف قهوه ای استاندارد بگذارید و با درب پلاستیکی مهر و موم کنید، سپس آن محل را که می توانید داخل "اندازه اقتصاد" بزرگتر (معمولا از سالن یا دفتر معلمان) استفاده کنید. </span><span title="Pack the large can with ice and salt, and seal with the lid.">ظرف بزرگ را با یخ و نمک بسته کنید و با درب روکش کنید. </span><span title="Students can roll the can back and forth on the ground (outside – the condensation will drip) until the ice cream is set.">دانش آموزان می توانند به عقب و جلو بر روی زمین رول (خارج - تراکم قطره) تا زمانی که بستنی تنظیم شده است. </span><span title="The time required to set the mixture will vary depending on the number of servings in the can.">زمان لازم برای تنظیم مخلوط بسته به تعداد وعده های موجود در میوه ممکن است </span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="The time required to set the mixture will vary depending on the number of servings in the can.">متفاوت باشد.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="The time required to set the mixture will vary depending on the number of servings in the can."></span></span></div><div id="gt-res-content" align="center"><div class="trans-verified-button-small" id="gt-res-dir-ctr" dir="rtl"><span tabindex="-1" id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">تنها و تنها مارتا استوارت این دستورالعمل ساده برای بستنی و مخلوط توت توت را به اشتراک می گذارد.</span> <span class="">شما می توانید از فروشگاه خرید بستنی وانیلی استفاده کنید یا خود را از دستور العمل بالا بالا ببرید و فقط توت خرد شده را اضافه کنید.<br><br><font color="#CC33CC"><b>ایا دوست دارید در منزل و بدون کمترین هزینه و استفاده از برق بستنی درست کنید؟</b></font><br><br><font color="#009900"><b>آیا می خواهید فرزندانتان را سرگرم کنید</b></font><br><br><font color="#000099"><b>بهترین اسباب بازی و دستگاه ساخت بستنی برای کودکان</b></font><br><br><font color="#FF0000"><b>بستنی ساز مجیک&nbsp; ice cream magic</b></font><br><br><b>جهت سفارش و توضیحات بیشتر روی تصویر زیر کلیک کنید<br><br></b></span></span><a href="http://bastnimagic.mihanblog.com/" target="" title=""><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/711/2132690/magic.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/711/2132690/magic.jpg"></a><br></div></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-01-05T06:57:29+01:00 bastanimagic.mihanblog.com با مدیریت اکبری فروشگاه اینترنتی بستنی ساز مجیک http://bastanimagic.mihanblog.com/post/1 <div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="4">فروشگاه اینترنتی بستنی ساز مجیک در ایران افتتاح شد<br></font></b></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="4"><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/711/2132690/icecream.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/711/2132690/icecream.jpg"><br><font size="2"><font color="#009900">با توجه به تقاضا مردم عزیز و مشتریان گرامی </font><br><br><br><font color="#000099">بستنی ساز مجیک اصل و هولگرام دار دارای بارکد اصالت کالا</font><br><br><br>در فروشگاه بستنی مجیک عرضه می شود<br><font color="#CC33CC"><br><br>قیمت بستنی ساز مجیک اصل و درجه 1 :</font> 27000 تومان</font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font><br><font color="#009900">بهترین هدیه به کودک دلبندتان</font><br></font></b></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="4"><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/711/2132690/bastanimagic.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/711/2132690/bastanimagic.jpg"><br><br><font color="#000099">خرید اینترنتی بستنی ساز مجیک </font><br><br><font color="#000000">ارسال به سراسر ایران درب منزل سپس پرداخت وجه </font><br><font size="2"><br><br><font color="#000000">جهت سفارش تلفنی با شماره زیر در ارتباط باشید </font><br><font color="#000099">تا واحد فروش فروشگاه اینترنتی مجیک شما را راهنمایی کند</font><br></font></font></b></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="4"><img alt="" class="img-responsive" src="https://sharzad.ir/assets/images/buy.jpg" style="border-width: 0px; border-style: solid; margin: 0px;" align=""><br><br><br></font></b></font><br><p style="text-align: center;"><b><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">قیمت: </span></span><span style="color:#990066;">27/000 </span><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">تومان</span></span></b></p> <div style="text-align: center;"><a href="http://shopnoor.ir/buy-checkout.php?whois=fs&amp;code=17" target="" title=""><img alt="" src="https://sharzad.ir/assets/images/postal.gif" style="border-width: 0px; border-style: solid; margin: 0px;" align=""></a></div><font color="#FF0000"><b><font size="4"><br><br> </font></b></font></div> text/html 2018-01-05T02:47:15+01:00 bastanimagic.mihanblog.com با مدیریت اکبری آموزش استفاده از بستنی ساز جادویی مجیک http://bastanimagic.mihanblog.com/post/2 <div align="center"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class=""><font color="#CC33CC"><b>در این مقاله جالت و زیبا به شما یاد می دهیم چطور با بستنی ساز جادویی مجیک magic ، بستنی مورد علاقه خود را درست کنید با ما همراه باشید <br></b></font></span></span><br><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/711/2132690/icecreammagic.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/711/2132690/icecreammagic.jpg" height="195" width="460"><br><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">شما می توانید بستنی خانگی را به سرعت و به راحتی با بستنی ساز اتوماتیک لذت ببرید.</span> <span class="">این آموزش نشان می دهد که چگونه بستنی وانیلی را با یک پایه کستار بسازید، از تخم مرغ استفاده می کند و برای مخلوط کردن ضخیم تر شده است.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>هنگامی که این تکنیک را مدیریت می کنید، می توانید طعم های دیگر را امتحان کنید.</span> <span>لیستی از طعم های بستنی جالب را برای ایده ها یا بررسی دستورالعمل های زیر بررسی کنید.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>سازندگان بستنی</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>بستنی ساز Cuisinart ICE-20 در اینجا نشان داده شده است.</span> <span>مانند بسیاری از ماشین آلات بستنی، آن را با یک کاسه فریزر و دست و پا زدن است که با موتور الکتریکی اداره می شود.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">بچه ها خواسته اند</span> <span class="">آنها درخواست کردند</span> <span class="alt-edited">بستنی ساز مجیک را دارند</span> <span>آنها نمی توانند بدون آن زندگی کنند.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">وقتی ما به پست رسیدیم، آنها بیش از ماه بودند.</span> <span class="alt-edited">(و حتی اگر امروز آب و هوا در 50 سالگی بود، آنها اهمیتی نداشتند - آنها بستنی خود را در بستنی مجیک خویش می خواستند!)</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="alt-edited"></span></span><br><font color="#FF0000"><b><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="alt-edited">روش استفاده از بستنی ساز مجیک به صورت خیلی ساده و جذاب :</span></span></b></font><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="alt-edited"></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">قبل از شروع، مطمئن شوید که کاسه یخچال فریزر شما کاملا یخ زده است.</span> <span>ایده خوبی است که آن را در یخچال قرار دهید تا 24 ساعت قبل از اینکه شما قهوه را تهیه کنید بستنی بخورید.</span> <span>بعضی از مردم حتی کاسه ی فریزر خود را در فریزر ذخیره می کنند تا همیشه آماده باشند تا زمانی که سیب زمینی را دوست دارید.</span> <span>همچنین، قبل از اینکه شما قهوه را تهیه کنید، زمان کافی برای خنک شدن کافی است، که ممکن است چند ساعت طول بکشد.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>اول، مواد تشکیل دهنده برای این دستور غذای اصلی وانیل کستار را جمع آوری کنید.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span></span></span></div><div id="gt-src-c" class="g-unit" align="center"><div id="gt-src-p"> </div> </div> <div align="center"><font color="#993399"><b><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Ingredients: ">عناصر استفاده شده در ساخت بستنی با مجیک:</span></span></b></font><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Ingredients: "></span><span title="Ice ">یخ</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Ice "></span><span title="Table Salt ">نمک سفره</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Table Salt "></span><span title="Water ">اب</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Water "></span><span title="Heavy whipping cream ">کرم شلاق سنگین</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Heavy whipping cream "></span><span title="Vanilla extract (optional) ">عصاره وانیلی (اختیاری)</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Vanilla extract (optional) "></span><span title="Sugar ">قند</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Sugar "></span><span title="Chocolate Syrup ">شربت شکلات</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Chocolate Syrup "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Chocolate Syrup "></span><span title="Directions: ">جهت ها:</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Directions: "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Directions: "></span><span title="Ice Cream Magic has 4 pieces to it – the ice chamber, the freezing bowl, the ingredients lid and the cover lid. ">بستنی magic دارای 4 قطعه به آن - یخ اتاق، کاسه یخ زده، مواد تشکیل دهنده و درب پوشش.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Ice Cream Magic has 4 pieces to it – the ice chamber, the freezing bowl, the ingredients lid and the cover lid. "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Ice Cream Magic has 4 pieces to it – the ice chamber, the freezing bowl, the ingredients lid and the cover lid. "></span><span title="In a bowl, mix together 1/4 cup heavy whipping cream, 1/4 teaspoon vanilla extract, 1/2 tablespoon of sugar, and 1/2 to 1 tablespoon of chocolate syrup (we did 1 tablespoon and it was incredibly chocolately tasting)">در یک کاسه 1/4 فنجان خامه ای خرد شده، 1/4 قاشق چای خوری عصاره وانیل، 1/2 قاشق غذا خوری شکر و 1/2 تا 1 قاشق غذا خوری شربت شکلات را مخلوط کنید (ما 1 قاشق غذا خوری را اضافه کردیم و آن را به طرز شگفت انگیزی مزه کردیم) </span><span title=". ">.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title=". "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title=". "></span><span title="Place crushed ice (ice cubes were too big and we had to crush them ourselves) in the ice chamber along with 4 tablespoons of table salt and 4 tablespoons of water. ">یخ خرد شده (کیکهای یخی بیش از حد بزرگ بود و ما مجبور بودیم خودمان را درهم بشکنیم) در اتاق یخ همراه با 4 قاشق غذا خوری نمک و 4 قاشق غذاخوری آب.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Place crushed ice (ice cubes were too big and we had to crush them ourselves) in the ice chamber along with 4 tablespoons of table salt and 4 tablespoons of water. "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Place crushed ice (ice cubes were too big and we had to crush them ourselves) in the ice chamber along with 4 tablespoons of table salt and 4 tablespoons of water. "></span><span title="Place the freezing bowl on top of the ice chamber. ">کاسه انجماد را در بالای اتاق یخ قرار دهید.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Place the freezing bowl on top of the ice chamber. "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Place the freezing bowl on top of the ice chamber. "></span><span title="Pour the mixed ingredients from the bowl into the freezing bowl. ">مواد مخلوط را از کاسه به داخل کاسه یخ زده بشویید.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Pour the mixed ingredients from the bowl into the freezing bowl. "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Pour the mixed ingredients from the bowl into the freezing bowl. "></span><span title="Place the ingredient lid on and then the cover lid. ">درب بازکنی و سپس درب پوشش را قرار دهید.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Place the ingredient lid on and then the cover lid. "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Place the ingredient lid on and then the cover lid. "></span><span title="Shake for approximately 10 minutes. ">تقریبا 10 دقیقه لرزش کنید.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Shake for approximately 10 minutes. "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Shake for approximately 10 minutes. "></span><span title="Ice Cream Magic claims you shake it for 3 minutes to get ice cream (and I had a super cute video of Buddy shaking his and the video broke!) After 3 minutes, ours was a malt consistency:">سازندگان بستنی جادویی مجیک&nbsp; ادعا می کند که آن را برای مدت 3 دقیقه به دست آوردن بستنی تکان دهید (و من یک ویدئو فوق العاده زیبا از دوستان را تکان دادم و ویدیو را شکست داد!) پس از 3 دقیقه، ما یک هماهنگی مالت بود:</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Ice Cream Magic claims you shake it for 3 minutes to get ice cream (and I had a super cute video of Buddy shaking his and the video broke!) After 3 minutes, ours was a malt consistency:"></span></span><br><font color="#FF0000"><b><font size="2"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Ice Cream Magic claims you shake it for 3 minutes to get ice cream (and I had a super cute video of Buddy shaking his and the video broke!) After 3 minutes, ours was a malt consistency:">آیا می خواهید بستنی ساز جادویی مجیک را سفارش دهید</span></span></font></b></font><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Ice Cream Magic claims you shake it for 3 minutes to get ice cream (and I had a super cute video of Buddy shaking his and the video broke!) After 3 minutes, ours was a malt consistency:"></span></span><br><font color="#009900"><b><font size="2"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Ice Cream Magic claims you shake it for 3 minutes to get ice cream (and I had a super cute video of Buddy shaking his and the video broke!) After 3 minutes, ours was a malt consistency:">آیا می خواهید کودک دلبندتان را شاد و سرگرم کنید</span></span></font></b></font><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Ice Cream Magic claims you shake it for 3 minutes to get ice cream (and I had a super cute video of Buddy shaking his and the video broke!) After 3 minutes, ours was a malt consistency:"></span></span><br><font color="#CC33CC"><b><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Ice Cream Magic claims you shake it for 3 minutes to get ice cream (and I had a super cute video of Buddy shaking his and the video broke!) After 3 minutes, ours was a malt consistency:">بستنی ساز مجیک با هولگرام اصالت در ایران </span></span></b></font><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Ice Cream Magic claims you shake it for 3 minutes to get ice cream (and I had a super cute video of Buddy shaking his and the video broke!) After 3 minutes, ours was a malt consistency:"></span></span><br><b><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Ice Cream Magic claims you shake it for 3 minutes to get ice cream (and I had a super cute video of Buddy shaking his and the video broke!) After 3 minutes, ours was a malt consistency:">جهت سفارش و توضیحات بیشتر روی تصویر زیر کلیک کنید<br><br></span></span></b><a href="http://bastanimagic.mihanblog.com/" target="" title=""><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/711/2132690/bastani.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/711/2132690/bastani.jpg" height="237" width="442"></a><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Ice Cream Magic claims you shake it for 3 minutes to get ice cream (and I had a super cute video of Buddy shaking his and the video broke!) After 3 minutes, ours was a malt consistency:"></span></span></div>